•  

  Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice

   

  V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogických zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

   

  Kontakt: 055/ 62 218 89, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

                                                                      jedalen@zsmasarykova.sk

   

  Kategória nepedagogických zamestnancov: pomocná sila v kuchyni

   

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  Žiadosť o prijatie do zamestnania

  Profesijný životopis

  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Iné doplňujúce údaje: pravdepodobný nástup ihneď

                                       

   

  Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne  833,50€ v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

   

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom  do 15.11.2023

   

  Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

   

  V Košiciach, 7.11.2023                                                         PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                             riaditeľ školy