• Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice

  V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu         o voľnom pracovnom mieste odborných zamestnancov:

  Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

  Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

  Kategória odborného zamestnanca: psychológ/psychologička

  Kvalifikačné predpoklady:

  -vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu alebo

  - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium alebo

  - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium

  Zoznam požadovaných dokladov:

  Žiadosť o prijatie do zamestnania

  Profesijný životopis

  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Iné doplňujúce údaje: nástup 1.2.2022 (úväzok 20%)

  Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 221,4 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom                 do 20.01.2022

  Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom januára.

  V Košiciach, 09.01.2022                                                      PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                            riaditeľ školy

  volne_pracovne_miesto_psycholog_(1).docx

   

  Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice

   

  V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu         o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

  Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

  Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

  Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka

  Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

  Zoznam požadovaných dokladov:

  Žiadosť o prijatie do zamestnania

  Profesijný životopis

  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Iné doplňujúce údaje: pravdepodobný nástup od 20.2.2023  (na zastupovanie - minimálne na mesiac)

  Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 837,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom                 do 25.1.2023

  Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom augusta.

  V Košiciach, 13.1.2023                                                        PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                            riaditeľ školy

  volne_pracovne_miesto_vychovavatelka_SKD(1).docx