•  

   Kontakt na školskú jedáleň:
   mailto:jedalen@zsmasarykova.sk 
   t.č: 055/62 218 89

   Prosíme rodičov, aby žiakov odhlasovali telefonicky, alebo cez aplikáciu Edupage v sekcii "Jedálny lístok" najneskôr do 8:00.

   Jedálny lístok pre aktuálny týždeň

   Platba za obedy:
   číslo účtu: SK 74 5600 0000 0005 0456 2007
   Cena stravy –  deti MŠ, predškoláci, žiaci ZŠ a dospelí:


   doplatok za celodennú stravu 2,30 €


   obed:
   1.- 4. ročník doplatok 1,90 €,
   5.- 9. ročník doplatok 2,10 €,
   dospelí 2,30 €.

   Režijné náklady 5,00 € mesačne

   Podľa záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice je potrebné, aby stravné poplatky boli vyplatené do piateho dňa nasledujúceho mesiaca.

   Stravu je potrebné odhlásiť 24 hodín vopred! Ráno do 8:00 je možné odhlásiť len chorých žiakov – stravníkov. Platba v nasledujúcom období bude znížená o sumu odhlásených porcií stravy. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

   Odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov je možné osobne u vedúcej školskej jedálne, alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

   Obedy sa podávajú od 11:30 do 14:00.