• V roku 2019 vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou. Priestory materskej školy sú v samostatnej budove. V prevádzke sú 2 triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním.

     

    Súčasťou areálu školy je detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné ihrisko, zelená telocvičňa s gymnastickými prvkami.

     

    Materská škola je zameraná na všestrannú pohybovú prípravu a environmentálnu výchovu spojenú s výchovou k zdravému životnému štýlu. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov.

     

    • Podporujeme osobnostný rozvoj detí  v oblasti sociálno-ekonomickej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej.
    • Rozvíjame schopnosti a zručnosti detí.
    • Utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie a výchovu v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

     

    Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v materskej škole, je spracované vo forme denného poriadku.

    Pri usporiadaní denných činností sa:

     

    • zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),
    • dodržiavajú zásady správnej životosprávy (zdravý životný štýl),
    • vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
    • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

     

    Pre deti organizujeme pobyty v škole v prírode, výlety, exkurzie, predplavecký výcvik, športové a iné aktivity, návštevy kultúrnych podujatí.