• OTVORENÁ ŠKOLA – ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

  Základná myšlienka, ktorá vyjadruje zameranie našej školy

  • Škola s históriou

   Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A v Košiciach sa nachádza v centre mesta. Škola začala prevádzku v roku 1968 ako ZŠ Marxova 23.  Areál školy tvorí bývalý park patriaci k pôvodnému kaštieľu Klobušických, ktorý v súčasnosti patrí Arcidiecéznej charite. V areáli školy sa nachádza chránený strom ginko biloba.

   • od roku 1997 je naša škola zaradená do medzinárodnej siete škôl podporujúcich zdravie
   • od 1. januára 2019 sa zmenil názov školy na Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice
   • zameriavame sa na cudzie jazyky, počítačovú gramotnosť a všestranný športový rozvoj
   • máme vlastné centrum voľného času s bohatým ponukou krúžkov, telocvičňu s posilňovňou, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko s preliezačkami, zelenú telocvičňu v prírode, fitpark, školskú jedáleň

    

   Škola je situovaná v centre mesta v mestskej časti Košice - Staré mesto, v príjemnom a tichom prostredí s bohatou zeleňou. V blízkosti školy je autobusová a železničná stanica, čo umožňuje návštevu školy aj žiakom z okolia Košíc.

                    


 • Škola otvorená pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť

   

  •  prispôsobený obsah vzdelávania

  •  uplatňovanie demokratických princípov, rešpektovanie osobnosti každého žiaka

  • diferencovaný a individuálny prístup

  • otvorené a priateľské vzťahy, veľmi dobrá úroveň komunikácie medzi žiakmi, rodičmi, učiteľmi a vedením školy

  • bohatá ponuka záujmovej činnosti

  • dobré skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov

  • zapojenie školy do verejného života

   

  Základná škola  poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelávanie. V rámci voliteľných hodín sa zameriavame na posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzích jazykov a zvyšovanie gramotnosti v oblasti digitálnych  technológií. Pri vyučovaní uplatňujeme rôzne formy vyučovania - frontálnu, skupinovú, individuálnu, ako aj projektové vyučovanie, prípadne vyučovanie v mimoškolskom prostredí. 

   

         

   

   

  Škola ponúkajúca všestranný pohybový rozvoj

   

  V jednotlivých ročníkoch majú žiaci možnosť rozvíjať svoj pohybový rozvoj v kurzoch, ktoré sú realizované s kvalifikovanými profi trénermi (hradené školou):

   

   

  1. ročník - Kurz korčuľovania

  2. ročník - Denný lyžiarsky kurz

                - Program Tréneri v škole

  3. ročník - Plavecký výcvik

  4. ročník - Bedminton

  6. ročník - Kurz in-line korčuľovania

  7. ročník - Kurz spoločenského tanca

  8. ročník - CrossFit a Fitness

  Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa

   

           

                                               

    

   

  Žiaci majú možnosť venovať sa pohybu a športovým aktivitám aj v exteriéri a areáli školy. Na chodbách sú k dispozícii oddychovo-pohybové zóny:

  • Prízemie (vstupný vestibul) - stolnotenisové stoly a stolný futbal
  • Prvé poschodie - stacionárne bicykle
  • Druhé poschodie - stolnotenisové stoly a stolný futbal

                                 

   

  V celom školskom areáli súdispozícii časti, kde si môžu deti z MŠ a žiaci zahrať futbal, footbag, loptové hry, posilňovať, precvičovať si základné prvky parkouru a realizovať veľa ďaľších pohybových aktivít:

  • Detské ihrisko pre MŠ
  • Posilňovňa v prírode
  • Zelená telocvičňa
  • Multifunkčné ihrisko
  • Mini futbalový kútik

   

                                                              

          

   


  Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

   

  Na škole pravidelne prebiehajú rôzne projekty a aktivity, žiaci školy sa zapája do vedomostných, športových ako aj rôznych výtvarných súťaží. 

  Tradíciou sú spoločne organizované akcie – dni otvorených dverí, vianočný večierok, karneval, oslavy MDD, športové turnaje, Hurá, prázdniny, školské výlety, exkurzie žiakov na pracoviskách rodičov.

   

   

  Spolupráca s inými subjektmi:

  • s mestskou časťou Staré mesto
  • s OC Sosna - projekt PLACE 
  • s UPJŠ - IT Akadémia - transformácia našej školy na digitálnu 
  • s Domom sociálnych služieb na Garbiarskej ulici (odovzdanie  darčekov, kultúrny program)                                       
  • s MŠ Rumanova 4, MŠ Hrnčiarska 1, MŠ Park mládeže 4, MŠ Zádielska 4, MŠ Kmeťova 28 (poskytnutie telocvične a počítačovej učebne pre deti, otvorené hodiny, spoločné akcie)
  • s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8
  • s knižnicou pre deti a mládež Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5
  • so ZOO v Kavečanoch
  • so Slovenským Červeným krížom
  • s Ligou proti rakovine (finančná zbierka v rámci Dňa narcisov)
  • s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

             

     

    

  • Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu!

   Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh. 

                                                                                              Ján Ámos Komenský