• Čo nás čaká v mesiaci máj
   • 02.05.2022 do 04.05.2022

    ZÁPIS DO MŠ
   • 11.05.2022 od 16.00 hod.
    Deň Matiek
    I. trieda - Mravčekovia

    12.05.2022 od 16.30 hod.
    Deň Matiek
    II. trieda - Sovičky
   • 16.05. 2022 o 10.00 hod.
    Zbierame batérie so Šmudlom
    interaktívne stretnutie pre deti
    II. trieda - Sovičky
   • 17.05.2022 - Fotenie v MŠ

    18.05.2022 od 14.00 hod.
    Trieda má talent
    II. trieda - Sovičky
   • 24.05.2022 od 10.00 hod.
    Návšteva 1. ročníka v ZŠ
    otvorená hodina matematiky
    II. trieda - Sovičky

    24.05.2022 od 13.00 hod.
    Návšteva knižnice
    II. trieda - Sovičky
   • 25.05.2022 - Divadielko pre deti v podaní učiteliek
    I. trieda - Mravčekovia
   • Ďalšie informácie o akciách Vám poskytnú učiteľky v triedach.
 • Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice

   

  PREDKLADÁ TERMÍN A PODMIENKY

  ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023.

  Zápis sa uskutoční v termíne

  od 2. mája do 4. mája 2022

  02.05.2022   od 11.00 do 16.30 hod.

  03.05.2022   od 07.00 do 12.00 hod.

  04.05.2022   od 11.00 do 17.30 hod.

   

   

 • Podmienky pre prijatie dieťaťa do Materskej školy:

   

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku  ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. Tieto deti sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska.
  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke www.zsmasarykova.sk /materská škola/tlačivá na stiahnutie. Formu zápisu spresníme podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.
  • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

                                                                              PaedDr. Radoslav Lukács, riaditeľ školy

   

 • Nadpis

  • Čo potrebuje Vaše dieťa pred vstupom do MŠ?

  • PREZUVKY (pevná obuv)
   HREBEŇ
   DETSKÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ (obliečka na vankúš /60x40cm/ a obliečka na paplón /130×100 cm/
   DETSKÁ NEPREMOKAVÁ PLACHTA (140x70cm)
   PYŽAMO
   NÁHRADNÉ OBLEČENIE

   Všetky uvedené veci označiť celým menom dieťaťa.

    

  • Deň MŠ

  •                    

   Trieda sovičiek zrealizovala tvorivé dielne, vyrobili ihelníček a abstraktný obrázok.


   Trieda mravčekov zrealizovali divadelné predstavenie rozprávky Jabĺčko v podaní p. učiteliek.