• Čo nás čaká v mesiaci november
  • 08.11.2023
   od 15.30 hod. v MŠ
   Posedenie so starkými
   I. trieda aj II. trieda
  • 14.11. 2023
   Fotenie v MŠ
  • 15.11.2023
   Návšteva 1.ročníka v ZŠ
   II. trieda - Sovičky
  • 23.11.2023 a 30.11.2023
   Budúci školák
   rozvojový program v spolupráci s CPaP
   II. trieda - Sovičky
  • Jesenná vychádzka
   V týždni od 20.10.do 24.10.2023
   podľa počasia
   II. trieda
  • Ďalšie informácie o plánovaných akciách
   Vám poskytnú učiteľky MŠ
 • Vážení rodičia,

   oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2023/2024 v MŠ je 04.09.2023.

  Prevádzka MŠ je od 6:30 do 17.00 hod. (prosíme Vás, aby ste boli dochvíľny, deti do MŠ priniesli do 8.00 hod. a odovzdali osobne p. učiteľkám v jednotlivých triedach podľa zaradenia).

  Menný zoznam zaradenia detí do tried je dostupný na informačnej nástenke v chodbe.

  Všetky potrebné informácie a pokyny Vám budú podané osobne pri preberaní dieťaťa.

  Informácie čo Vaše dieťa potrebuje nájdete na našej stránke nižšie.

  Tešíme sa na Vaše deti a vzájomnú spoluprácu.

  Kolektív MŠ 🙂

   

  Podmienky pre prijatie dieťaťa do Materskej školy:

   

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku  ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné. Tieto deti sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska.
  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke www.zsmasarykova.sk /materská škola/tlačivá na stiahnutie.

              Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, poštou na adresu školy, e-mailom alebo odoslaním

              naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

                                                                        

                                                                         PaedDr. Radoslav Lukács, riaditeľ školy

   

   

  • Čo potrebuje Vaše dieťa pred vstupom do MŠ?

  • PREZUVKY (pevná obuv)
   HREBEŇ
   DETSKÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ (obliečka na vankúš /60x40cm/ a obliečka na paplón /130×100 cm/
   DETSKÁ NEPREMOKAVÁ PLACHTA (140x70cm)
   PYŽAMO
   NÁHRADNÉ OBLEČENIE

   UTERÁČIK
   Všetky uvedené veci označiť celým menom dieťaťa.

    

  • Deň MŠ

  •                    

   Trieda sovičiek zrealizovala tvorivé dielne, vyrobili ihelníček a abstraktný obrázok.


   Trieda mravčekov zrealizovali divadelné predstavenie rozprávky Jabĺčko v podaní p. učiteliek.


 • Nadpis