• Čo nás čaká v mesiaci január
   • 11.01.2023
    Divadlo Gašparko
    Snehová kráľovná
    I. trieda aj II. trieda
   • 20.01.2023
    Návšteva soľnej jaskyne
    II. trieda Sovičky
   • 24.01.2023
    Jednou nohou v škole
    rozvojový program
    v spolupráci s CPPPaP
    II. trieda Sovičky

   • 25.01.2023
    Návšteva PC učebne v ZŠ
    II. trieda Sovičky
   • 25.01.2023
    Múdry dedko
    divadelné predstavenie
    v podaní učiteliek MŠ
    I. trieda Mravčekovia
   • Ďalšie informácie o akciách
    Vám poskytnú učiteľky
    v triedach.
 • Podmienky pre prijatie dieťaťa do Materskej školy:

   

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku  ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. Tieto deti sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska.
  • Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke www.zsmasarykova.sk /materská škola/tlačivá na stiahnutie. Formu zápisu spresníme podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.
  • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

                                                                              PaedDr. Radoslav Lukács, riaditeľ školy

   

 • Vážení rodičia, 

  oznamujeme Vám, že nástup detí v školskom roku 2022/2023 je dňa 5.9.2022 (v pondelok)
  Prevádzka MŠ je od 6.30 do 17.00 hod. Príchod detí do 8.00 hod.
  Výchovno - vzdelávací proces začíname bez obmedzení.
  Potrebné tlačivá rodičia prevezmú osobne v MŠ v deň nástupu u p.učiteliek.
  Informácie pre rodičov novoprijatých detí budú podané v deň nástupu pri preberaní dieťaťa. 
  Čo dieťa potrebuje do MŠ nájdete v nasledujúcom ozname.

   

   

  • Čo potrebuje Vaše dieťa pred vstupom do MŠ?

  • PREZUVKY (pevná obuv)
   HREBEŇ
   DETSKÁ POSTEĽNÁ BIELIZEŇ (obliečka na vankúš /60x40cm/ a obliečka na paplón /130×100 cm/
   DETSKÁ NEPREMOKAVÁ PLACHTA (140x70cm)
   PYŽAMO
   NÁHRADNÉ OBLEČENIE

   Všetky uvedené veci označiť celým menom dieťaťa.

    

  • Deň MŠ

  •                    

   Trieda sovičiek zrealizovala tvorivé dielne, vyrobili ihelníček a abstraktný obrázok.


   Trieda mravčekov zrealizovali divadelné predstavenie rozprávky Jabĺčko v podaní p. učiteliek.


 • Nadpis