• Pokračujeme s micro:bitmi

    •  

     Pokračujeme s micro:bitmi

      

     Naša škola bola v závere minulého školského roka úspešná v grantovej výzve Nadácie Pontis a NF spoločnosti Telekom s projektom "Pokračujeme s micro:bitom". Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť prostredie micro:bitov  o nové možnosti a to doplnením sád robotov :MOVE Mini, stavebníc Ring:bit bricks ako aj o sady Micro:Bit Smart Science IoT Kit, pomocou ktorých si budú môcť žiaci vytvoriť svoje malé vedecké centrum.

     Žiaci VIII. a IX. ročníka už na skladaní robotov na hodinách informatiky pracujú a čoskoro pustíme aj do programovania rôznych náročnejších projektov v prostredí makecode.org.

    • Edupage v praxi, elektronická triedna kniha

    •  

     Aktualizačné vzdelávanie

     pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ

     Aktualizačné vzdelávanie podľa s § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v našej škole realizované od septembra 2022 do apríla 2023. Aktualizačného vzdelávania v rozsahu 20 hodín sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci. Absolventi vzdelávania získali kompetencie na prácu s EduPage a s elektronickou triednou knihou. Podľa hodnotiacich dotazníkov boli absolventi úplne spokojní s obsahom vzdelávania, použitými formami a metódami, časovým harmonogramom, kvalitou lektoriek, s pozitívnou a tvorivou atmosférou a získané poznatky, vedomosti a zručnosti budú pravidelne využívať vo svojej pracovnej činnosti.

    • IT Akadémia

    •  

     Transformácia našej školy na digitálnu

      

     Projekt transformácie vzdelávania a školy vnímame ako cestu pre systematický rozvoj digitalizácie v prírodovedných predmetoch, tak aby žiak získal kvalitný základ pre ďalší rast a rozvoj na vyšších stupňoch vzdelávania.

     • Spolupráca s OZ Hemisféra a  Aj TY v IT
     • nová PC miestnosť s interaktívnou tabuľou  
     • Zapojojenie sa do ENTER výzvy s projektom Začíname s micro:bitom
     • Účasť na IT Show spoločnosti Datacomp
     • Zapájanie sa do IT súťaží a exkurzie
    • Projekt PLACE

    •  

     PLACE – cesty učenia: Aktívne

     skúmanie komunity

     V spolupráci s OZ Sosna ide o zážitkový interaktívny vzdelávací program, ktorý stavia do centra diania predovšetkým deti a mladých ľudí so záujmom formovať v ich myslení postoj aktívneho občianstva vo svojom bezprostrednom okolí.

     PLACE – Paths to Learning: Active Community Exploration je zároveň projekt štyroch partnerov podporených z programu Erazmus+. V rámci neho sa žiaci z anglických, českých a slovenských škôl budú venovať niekoľkým, navzájom prepojeným témam.

      

    • Tréneri v škole

    • Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

     Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi. 

     Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

    • Oživme spolu históriou prírodu

    •  

     Skrášľujeme areál školy s podporou

     KSK v rámci výzvy DS:2022

      

     Cieľom nášho projektu bolo do časti školského areálu, ktorý bol dlhodobo znehodnotený a zanedbaný vniesť nový život a revitalizovať ho v súlade s možnosťami daného miesta. Vodozádržnými opatreniami - zbernými nádobami, ktorými zachytávame dažďovú vodu z blízkej budovy šatní a vhodnou výsadbou rastlín zadržiavajúcich vodu, sa daný priestor z dlhodobého hľadiska určite zrevitalizuje a obnoví. Podarilo sa nám v nevyužívanom priestore vytvoriť zeleň s rastlinnými druhmi a oddychovú časť, ktoré nielen vizuálne obohatia školský areál, ale súčasne budú slúžiť žiakom pri vzdelávaní ako enviromentálna učebňa na hodinách biológie a vlastivedy a pre praktickú výučbu technickej a etickej výchovy.
     V rámci ochrany nášho chráneného stromu ginko biloba sme osadili okolo neho kruhovú lavičku vyrobenú na mieru, ktorá chráni jeho koreňovú sústavu.