• Štatút rady školy


   Čl. 1

   Základné ustanovenia

   1. Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice, v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
   2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

   Čl. 2

   Pôsobnosť a poslanie rady školy

   1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

    

   1. Rada školy je   iniciatívnym   a poradným   samosprávnym   orgánom,   ktorý vyjadruje a presadzuje verejné   záujmy   a záujmy   žiakov,   rodičov,   pedagogických   zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k vyradeniu zo siete alebo zaradeniu do siete škôl SR podľa § 16 ods. 1 písm. n), § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.

   Čl. 3

   Činnosť rady školy

   1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

    

   1. Rada školy:
    1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje zriaďovateľovi školy kandidáta na vymenovanie riaditeľa,
    1. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa vždy s odôvodnení alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.),
    1. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
    1. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy,
    1. vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z.z., a to:
   • k návrhu na počty prijímaných žiakov a počtu tried
   • ku školskému vzdelávaciu programu a výchovnému programu
   • k návrhu rozpočtu
   • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
   • k správe o výsledkoch hospodárenia školy
   • k informáciám         o pedagogicko-organizačnom     a materiálno-technickom      zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
   • k vykonávaniu podnikateľskej činnosti školy.

    

   Čl. 4

   Zloženie rady školy

    

   1. Členmi rady školy sú:

   Michal Djordjevič - delegovaný poslanec za mestskú časť Košice – Staré mesto
   
   Vladimír Eperješi – delegovaný poslanec za mestskú časť Košice – Staré mesto
   
   Ing. Eva Hulmenčíková - delegovaný poslanec za mestskú časť Košice – Staré mesto
   
   Ing. Igor Petrovčík - delegovaný poslanec za mestskú časť Košice – Staré mesto
   
   Mgr. Monika Urbanová - za pedag. zamestnancov ZŠ – predseda RŠ
   
   Mgr. Monika Aliová – za nepedag. zamestnancov
   
   p. Jana Nagyová – za pedag. zamestnancov MŠ
   
   Mgr. Bartolomej Gergely - za rodičov ZŠ
   
   RNDr. Radoslav Kalakay- za rodičov ZŠ
   
   Ing. Ladislav Pandy - za rodičov MŠ
   
   Ing. Ľuboš Trojčák - za rodičov ZŠ

    

   Kompletný dokument Štatútu Rady školy je k dispozícií u predsedu RŠ.