• Niečo o nás

   Školský klub detí je zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Plní úlohu pedagogickú a sociálnu. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pre negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

   K dosiahnutiu týchto cieľov napomáha pravidelné striedanie výchovných oblastí – spoločensko vednej, esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, prírodovednej a environmentálnej, telovýchovnej a vzdelávacej – upevňovanie učiva zábavnou a hravou formou.

   Oddelenia ŠKD v šk. roku 2022/2023

   Deti boli zaradené do siedmich oddelení, v ktorých s nimi pracujú kvalifikované vychovávateľky:

   Oddelenie                   vychovávateľ

   I. oddelenie                p. Štyriaková 

   II. oddelenie               Mgr. Kanalošová       

   III. oddelenie             p. Jureková

   IV. oddelenie             Mgr. Demianová

   V. oddelenie               p. Brecková

   VI. oddelenie             Mgr. Tomčiková

   VII. oddelenie            p. Jendrálová 

    

   Prevádzka ŠKD

   Na svoju činnosť využívame triedy, herňu, počítačovú  učebňu, telocvičňu, zelenú telocvičňu, multifunkčné ihrisko a detské ihrisko s preliezačkami.
   Vychovávateľky sa riadia pri svojej činnosti týždenným plánom, resp. plnia úlohy vyplývajúce z plánu celoklubových aktivít.
   Školský klub detí slúži pre potreby detí v každý pracovný deň v čase od 6.oo do 17.oo hod.
   Popoludňajšia činnosť sa začína po ukončení vyučovania.

   Prihlasovanie  do  ŠKD
   – na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí do ŠKD

   Odhlasovanie zo ŠKD
   – uskutočňuje sa písomnou formou do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca

   Akékoľvek zmeny skutočností uvedených rodičom v Osobnom spise dieťaťa konzultuje rodič písomne resp. osobne s vychovávateľkou dieťaťa napr. zmena odchodu zo ŠKD, zmena bydliska a pod.

   Platba za pobyt v ŠKD

   – trvalým príkazom z vášho účtu alebo
   – poštovou poukážkou typu U /oznámte to vychovávateľke/
   Údaje o prijímateľovi:  ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice 040 01
   Číslo účtu: SK44 5600 0000 0005 0456 4002
   Variabilný symbol: mesiac za ktorý je určená úhrada /napr. 092019/
   Konštantný symbol: 0308
   Suma na 1 dieťa: 15 €/ na mesiac
   Termín splatnosti: 15. deň príslušného kalendárneho mesiaca
   Správa pre prijímateľa: ŠKD, meno a priezvisko DIEŤAŤA /nie rodiča/, trieda

   Výchovný program ŠKD k nahliadnutiu tu: Vychovny_program_SKD.pdf