• Niečo o nás

   Školský klub detí je zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Plní úlohu pedagogickú a sociálnu. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pre negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

   K dosiahnutiu týchto cieľov napomáha pravidelné striedanie výchovných oblastí – spoločensko vednej, esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, prírodovednej a environmentálnej, telovýchovnej a vzdelávacej – upevňovanie učiva zábavnou a hravou formou.

   Oddelenia ŠKD v šk. roku 2022/2023

   Deti boli zaradené do siedmich oddelení, v ktorých s nimi pracujú kvalifikované vychovávateľky:

   Oddelenie                                vychovávateľ

   I. oddelenie         I.A a IV.A       Mgr. Tomčiková 

   II. oddelenie        I.B a IV.B       p. Jendrálová         

   III. oddelenie       II.A a IV.A      p. Štyriaková   

   IV. oddelenie       II.B a IV.A      p. Aliová      

   V. oddelenie        II.C a IV.B      p. Jureková    

   VI. oddelenie       III.A a IV.B     Mgr. Demianová

   VII. oddelenie      III.B a IV.B     p. Brecková 

    

   Prevádzka ŠKD

   Na svoju činnosť využívame triedy, herňu, počítačovú  učebňu, telocvičňu, zelenú telocvičňu, multifunkčné ihrisko a detské ihrisko s preliezačkami.
   Vychovávateľky sa riadia pri svojej činnosti týždenným plánom, resp. plnia úlohy vyplývajúce z plánu celoklubových aktivít.
   Školský klub detí slúži pre potreby detí v každý pracovný deň v čase od 6.oo do 17.oo hod.
   Popoludňajšia činnosť sa začína po ukončení vyučovania.

   Prihlasovanie  do  ŠKD
   – na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí do ŠKD

   Odhlasovanie zo ŠKD
   – uskutočňuje sa písomnou formou do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca

   Akékoľvek zmeny skutočností uvedených rodičom v Osobnom spise dieťaťa konzultuje rodič písomne resp. osobne s vychovávateľkou dieťaťa napr. zmena odchodu zo ŠKD, zmena bydliska a pod.

   Platba za pobyt v ŠKD

   – trvalým príkazom z vášho účtu alebo
   – poštovou poukážkou typu U /oznámte to vychovávateľke/
   Údaje o prijímateľovi:  ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice 040 01
   Číslo účtu: SK44 5600 0000 0005 0456 4002
   Variabilný symbol: mesiac za ktorý je určená úhrada /napr. 092019/
   Konštantný symbol: 0308
   Suma na 1 dieťa: 15 €/ na mesiac
   Termín splatnosti: 15. deň príslušného kalendárneho mesiaca
   Správa pre prijímateľa: ŠKD, meno a priezvisko DIEŤAŤA /nie rodiča/, trieda

   Výchovný program ŠKD k nahliadnutiu tu: VP_SKD.pdf