• Školský vzdelávací program k nahliadnutiu v plnej verzii

  •  


    

   Inovovaný školský vzdelávací program

                                              

    

   Stupeň vzdelávania

   ISCED 1, ISCED 2

   Dĺžka štúdia

   štyri roky, päť rokov

   Forma výchovy a vzdelávania

    

   Celodenná

   Vyučovací jazyk

   Slovenský

   Druh školského zariadenia

   Štátne

   Dátum prerokovania

   s pedagogickou radou školy

   29. 4. 2021

   Dátum prerokovania 

   s radou školy

   9. 7. 2021

   Platnosť dokumentu

   Od 1. 9. 2021

   Zriaďovateľ

    

   Mesto Košice

   Trieda SNP 48/A

   040 11 Košice

    

    

    

                                                    PaedDr. Radoslav Lukács

                                                             riaditeľ školy

    

       

   Motto:

   Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

    

   Predkladateľ:

   Názov školy: Základná škola s materskou školou

    

   Adresa: Masarykova 19/A, 040 01 Košice

    

   IČO: 35540591

    

   Riaditeľ školy: PaedDr. Radoslav Lukács

    

   Koordinátor pre tvorbu IŠkVP: Mgr. Iveta Liptáková (ISCED 1)

                                                      Mgr. Andrea Jonecová (ISCED 2)

    

   Ďalšie kontakty: 055 62 219 56, 0911 904 950        fax : 055 62 219 88

                              e-mail: zsmasarykova@zsmasarykova.sk

    

   1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

    

    

   1. Veľkosť školy

      Základná škola je plne organizovaná so všetkými ročníkmi (prvý - deviaty). Kapacita školy je 450 žiakov. Súčasťou školy je materská škola, školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. V areáli školy sa nachádza telocvičňa s posilňovňou, multifunkčné  ihrisko, fit park, detské ihrisko, altánok a zelená telocvičňa. 

      Škola je situovaná v centre mesta v mestskej časti Košice - Staré mesto, v príjemnom a tichom prostredí s bohatou zeleňou. V blízkosti školy je autobusová a železničná stanica, čo umožňuje návštevu školy aj žiakom z okolia Košíc.

    

   1. Charakteristika žiakov

      Školu navštevujú žiaci patriaci do nášho školského obvodu, ale súčasne aj žiaci z iných školských obvodov a z blízkeho okolia.

      Škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov a má dlhoročné veľmi dobré skúsenosti so vzdelávaním nadaných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    

   1. Charakteristika pedagogického zboru

      Škola má dostatok odborne spôsobilých pedagógov, ktorí sú zárukou kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagogickí pracovníci sa ďalej vzdelávajú v rôznych oblastiach a nadobudnuté skúsenosti, vedomosti a zručnosti uplatňujú v práci so žiakmi.

      Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov zabezpečuje výchovný poradca.

      V škole pracujú špeciálny pedagóg aj školský psychológ, ktorí zabezpečujú komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Poskytujú odborné konzultácie vyučujúcim, žiakom a rodičom.

      V pedagogickom kolektíve sa všetci podieľajú na tvorbe strategického rozvoja školy, pracujú koordinátori Školského vzdelávacieho programu, Škôl podporujúcich zdravie, environmentálnej výchovy, prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovný poradca a špeciálny pedagóg.

    

   1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičovská rada sa zaujíma o problémy školy a pomáha pri ich riešení. Rodičia sú pravidelne informovaní o plnení hlavných úloh školy a výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí triednymi učiteľmi a vyučujúcimi na celoškolských stretnutiach a cez internetovú žiacku knižku. Škola umožňuje žiakom a rodičom využívať počítačovú učebňu s internetom, telocvičňu, multifunkčné ihrisko pre spoločné aktivity. Tradíciou sú spoločne organizované akcie – dni otvorených dverí, vianočný večierok, karneval, oslavy MDD, športové turnaje, Hurá, prázdniny, školské výlety, exkurzie žiakov na pracoviskách rodičov. Rodičia vedú  v škole záujmové útvary.

      Radu školy tvorí 11 členov, z toho dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,      jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov a štyria  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy zasadá spravidla 4-krát do roka.

      Spolupráca s inými subjektmi:

   -  s mestskou časťou Staré mesto,

   - s Domom sociálnych služieb na Garbiarskej ulici (odovzdanie   darčekov, kultúrny program),                                          

   - s MŠ Rumanova 4, MŠ Hrnčiarska 1, MŠ Park mládeže 4, MŠ Zádielska 4, MŠ Kmeťova 28 (poskytnutie telocvične a počítačovej učebne pre deti, otvorené hodiny, spoločné akcie),

   - s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8,

   - s knižnicou pre deti a mládež Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5,

   - so ZOO v Kavečanoch,

   - so Slovenským Červeným krížom,

   - s Ligou proti rakovine (finančná zbierka v rámci Dňa narcisov),

   - s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

    

   1. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

      Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu s posilňovňou, odbornú učebňu na vyučovanie fyziky a chémie, učebňu výpočtovej techniky (18 počítačov s pripojením na internet), multimediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy.

      Vybavenie kabinetov je na dobrej úrovni. Učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú z mimorozpočtových zdrojov, z projektov a zo sponzorských príspevkov. Niektoré kabinety boli doplnené ďalšími učebnými pomôckami z finančných prostriedkov rodičovskej rady. 

                                                         

   1. Škola ako životný priestor

      Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni. Vytvárame príjemné pracovné prostredie pre žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.               Pri organizácií vyučovacieho procesu a zostavovaní rozvrhu hodín zohľadňujeme psychohygienické zásady.  V triedach sú vytvorené vhodné mikroklimatické podmienky, relaxačné kútiky pre oddych žiakov počas prestávok.

    

   1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      Zabezpečujeme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, pravidelne poučujeme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, realizujeme pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. V škole prebiehajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a následne odstraňujeme nedostatky podľa výsledkov kontrol a revízií.

    

    

   1. CHARAKTERISTIKA INOVOVANÉHO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

    

   1. Pedagogické princípy školy :

   - umožniť všetkým žiakom získať všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých  predmetoch,

   - výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život,

   - naučiť žiakov kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,

   - zvyšovať gramotnosť v oblasti digitálnych technológii,

   - zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť

      a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,

   - vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,

   - umožniť každému žiakovi zažiť úspech,

   - rozvíjať osobnosť a záujmy žiakov,

   - naučiť žiakov tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať.

    

   1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

      Základnou myšlienkou, ktorá vyjadruje zameranie našej školy je

   OTVORENÁ ŠKOLA – ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH.

    

      Škola je otvorená pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť:

   - obsahom vzdelávania,

   - uplatňovaním demokratických princípov, rešpektovaním osobnosti každého žiaka,

   - diferencovaným prístupom,

   - otvorenými a priateľskými vzťahmi, veľmi dobrou úrovňou komunikácie medzi žiakmi, 

      rodičmi, učiteľmi a vedením školy,

   - bohatou ponukou záujmovej činnosti,

   - dobrými skúsenosťami s tvorbou a realizáciou projektov,

   - zapojením školy do verejného života.

   Základná škola  poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelávanie.

   V rámci voliteľných hodín sa zameriavame na posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzích jazykov a zvyšovanie gramotnosti v oblasti digitálnych  technológií.

    

   1. Profil absolventa

   Profil absolventa primárneho vzdelávania  

      Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.

   Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

   - pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,

   - vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku,

   - rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať,

   - využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

   - vie používať vybrané digitálne technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,

   - získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,

   -dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti,     v starostlivosti o seba a druhých,

   -rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách      a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,

   - váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,

   - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

   - má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote,

   - dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života,

   - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

      K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

   Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania

      Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania              a sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít.

      Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov            a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:

   - pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov,

   - vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou,

   - využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka,

   - používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia,

   - používa digitálne technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život,

   - vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov        s uplatnením zásad kritického myslenia,

   - dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote,

   - uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine,

   - posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné záujmy,

   - chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého životného štýlu v každodennom živote,

   - uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti,

   - prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti,

   - pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných,

   - má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.

   Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania.

    

   1. Pedagogické stratégie

      Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme tvorivo-humánnu pedagogickú koncepciu. Vychádzame z potrieb žiakov a motivujeme ich do učenia rôznymi formami a metódami práce. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové projekty, prezentácie a obhajobu výstupov.

    

   1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      Sme otvorení žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorí spĺňajú kritériá pre individuálnu integráciu. V škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje týmto žiakom individuálnou alebo skupinovou formou a využíva špeciálne postupy, metódy a formy práce. Na dosiahnutie primeraného vzdelania prispôsobujeme pre každého žiaka podmienky, prostriedky a prístup vo výchove a vzdelávaní.

   Zabezpečujeme včasnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku. Intenzívne spolupracujeme s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

   Veľmi dobrá je vzájomná spolupráca  medzi výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, logopédom a ostatnými vyučujúcimi.

   Neoddeliteľnou súčasťou je aj spolupráca s rodičmi týchto žiakov.

   Špecifické podmienky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

   - všeobecné ciele vzdelávania a kompetencie prispôsobujeme individuálnym osobitostiam žiakov,

   - ak žiaci nemôžu splniť požiadavky vzdelávacích oblastí a štandardov postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov,

   - špeciálny pedagóg pracuje s individuálne integrovanými žiakmi v skupinách alebo individuálne podľa individuálneho vzdelávacieho programu (obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom),

   - špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, reedukácie poruchy,

   - každý žiak má zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám,

   - súčasťou dokumentácie je individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý zodpovedá špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka,

   - výchovno-vzdelávací program sa počas roka  môže upravovať, meniť a dopĺňať, s každou   zmenou sú oboznámení všetci zainteresovaní a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca   žiaka,

   - individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, výchovný poradca, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg, zákonný zástupca žiaka a všetci vyučujúci daného žiaka.

    

   1. Prierezové témy

      Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako formu projektu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti  prierezovej témy je využitie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

      Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza inovovaný školský vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:

    • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
    • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
    • Environmentálna výchova
    • Mediálna výchova
    • Multikultúrna výchova
    • Regionálna výchova a ľudová kultúra
    • Ochrana života a zdravia
    • Osobnostný a sociálny rozvoj