• Mgr. Radka Miháliková

   • Konzultačné hodiny: 

    Utorok 8,30-15,30

    Je potrebné ohlásiť sa  vopred.

     

    Kontakt:

    email: mihalikova@zsmasarykova.sk

     

 • Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, poradenstva s prvkami psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

  Náplň práce a hlavné úlohy
  Diagnostika – poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia sa a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
  Intervencia – vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .
  Prevencia – pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka .
  Poradenstvo – poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

  Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.